Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics  ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken

Particulieren

Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

+32 (0)9 298 02 56

Vergunning FOD Ministerie van Binnenlandse zaken 14.1801.10 - GCFE gecertificeerd Digitaal Forensisch Onderzoek

Verzekeringsfraude
Onderzoeken naar oplichting - Toedrachtsonderzoeken

Verzekeringsfraude - Toedrachtsonderzoeken

 

We zijn er van overtuigd dat slechts een minderheid van verzekeringsnemers fraude pleegt. Toch blijkt fraude toe te nemen en nemen verzekeraars steeds meer actie om fraudeurs te ontmaskeren. Een verzekeringsproduct is immers gebaseerd op het “solidariteits”-beginsel en fraudeurs doen dit op de kap van de grotere groep eerlijke verzekerden. Dit is niet “sociaal aanvaardbaar”.

Professionele recherche op maat van de klant en aangepast aan het beoogde doel

Heldere contractuele voorwaarden en transparate prijsafspraken

Maximale Integriteit, beroepsdeontologie en discretie volgens de privé-detectivewet.

Volledig werkend binnen het wettelijk kader en het vergunningstelsel FOD Bin. Zaken

Uit studies blijkt dat de graad van recidive in verzekeringsfraude bijzonder hoog is. Als een dader er in slaagt een fraude tot een goed einde te brengen, zal hij doorgaans niet aan de verleiding kunnen weerstaan om het nog eens te proberen,

 

In tijden van crisis komt ondernemersfraude vaker voor. Ondernemers die op het rand van faillissement staan, nemen wel eens hun toevlucht tot het orchestreren van een poging tot financiële recuperatie van een zelf veroorzaakte schade. Zo blijkt ook het aantal fraudegevallen met duurdere auto’s die door de nieuwe wetgeving belast worden met een hoog VAA (voordeel van alle aard), opvallend gestegen.

 

Verzekeringsfraude zelf komt niet voor in het Strafwetboek, maar wel volgende strafbare feiten waarop een verzekeringsmaatschappij zich kan baseren :

 

Oplichting - Artikel 496

Aan oplichting maakt zich schuldig, hij die, met het oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die aan een ander toebehoort, zich gelden, roerende goederen, verbintenissen, kwijtingen, schuldbevrijdingen doet afgeven of leveren, hetzij door het gebruik maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door het aanwenden van listige kunstgrepen om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid.

 

Ook poging tot oplichting is strafbaar.

 

Valsheid in geschrifte en valse getuigenis (Artikel 193 tot 214 van het Strafwetboek)

 

Art. 193. Valsheid in (geschriften, informatica of in telegrammen), met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, wordt gestraft overeenkomstig de volgende artikelen. <W 2000-11-28/34, art. 3, 028;  Inwerkingtreding :  13-02-2001>

 

Art.194. (Zie NOTA 1 onder TITEL) Ieder openbaar officier of ambtenaar die in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt,

  Hetzij door valse handtekeningen,

  Hetzij door vervalsing van akten, geschriften of handtekeningen,

  Hetzij door onderschuiving van personen,

  Hetzij door geschriften, in openbare registers of andere openbare akten na het opmaken of het afsluiten ervan gesteld of ingevoegd,

Wordt gestraft met (opsluiting) van tien jaar tot vijftien jaar. <W 2003-01-23/42, art. 48, 040;  Inwerkingtreding :  13-03-2003>

 

Art.195. (Zie NOTA 1 onder TITEL) Met (opsluiting) van tien jaar tot vijftien jaar wordt gestraft ieder openbaar officier of ambtenaar die bij het opmaken van akten van zijn ambt het wezen of de omstandigheden ervan vervalst, <W 2003-01-23/42, art. 48, 040; ED : 13-03-2003>

  Hetzij door andere overeenkomsten te schrijven dan die welke de partijen hebben opgegeven of gedicteerd,

  Hetzij door als waar op te nemen, feiten die het niet zijn.

 

Art.196. (Zie NOTA 1 onder TITEL) Met (opsluiting van vijf jaar tot tien jaar) worden gestraft de andere personen die in authentieke en openbare geschriften valsheid plegen en alle personen die in handels- of bankgeschriften of in private geschriften valsheid plegen, <W 2003-01-23/42, art. 49, 040;  Inwerkingtreding :  13-03-2003>

  Hetzij door valse handtekeningen,

  Hetzij door namaking of vervalsing van geschriften of handtekeningen,

  Hetzij door overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen valselijk op te maken of achteraf in de akten in te voegen,

  Hetzij door toevoeging of vervalsing van bedingen, verklaringen of feiten die deze akten ten doel hadden op te nemen of vast te stellen.

 

Art.197. In alle gevallen in deze afdeling vermeld, wordt hij die gebruik maakt van de valse akte of van het valse stuk, gestraft alsof hij de dader van de valsheid was.

 

Art.204. Ieder geneesheer, heelkundige of ander officier van gezondheid die, om iemand te bevoordelen, valselijk het bestaan bevestigt van ziekten of gebreken waarvoor vrijstelling kan worden verleend van een wettelijk verschuldigde dienst of van enige andere door de wet opgelegde verplichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar.   Indien hij zich daartoe heeft laten bewegen door giften of beloften, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar; hij kan bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van rechten overeenkomstig artikel 33.

 

Art.207. Hij die een getuigschrift vervalst en hij die zich bedient van een vervalst getuigschrift, van een vals getuigschrift of van een getuigschrift dat in de omstandigheden, omschreven in de artikelen 203, 204, 205 en 206 valselijk is opgemaakt, worden gestraft met de straffen bij die artikelen gesteld en naar de onderscheidingen aldaar gemaakt.

 

Art. 209. Zij die als getuige meewerken om door een openbare overheid een vals getuigschrift te doen afgeven, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar.   Indien zij zich door giften of beloften hebben laten omkopen, worden zij gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en kunnen zij worden veroordeeld tot ontzetting van rechten overeenkomstig artikel 33.

 

Valse getuigenissen

Art.  215. (Zie NOTA 1 onder TITEL) Vals getuigenis in criminele zaken, hetzij ten nadele, hetzij ten voordele van de beschuldigde, wordt gestraft met (opsluiting van vijf jaar tot tien jaar). <W 2003-01-23/42, art. 49, 040;  Inwerkingtreding :  13-03-2003>

 

Art. 218. Hij die schuldig is aan vals getuigenis in correctionele zaken, hetzij ten nadele, hetzij ten voordele van de beklaagde, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar.

 

Art. 219. Hij die schuldig is aan vals getuigenis in politiezaken, hetzij ten nadele, hetzij ten voordele van de beklaagde, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot een jaar.

 

Art. 220. Vals getuigenis in burgerlijke zaken wordt gestraft met gevangenisstraf van twee maanden tot drie jaar.

 

Art.  223. <W 10-10-1967, art. 134> Hij die schuldig is aan verleiding van getuigen, deskundigen, tolken of personen bedoeld in artikel 221bis, is strafbaar met dezelfde straffen als de valse getuigen, naar de onderscheidingen in de artikelen 215 tot 222 gemaakt.

 

Art.  224. (Hij die schuldig is aan vals getuigenis, aan valse verklaringen of aan een van de feiten in de artikelen 221bis en 223bis omschreven en die geld, enige beloning of een belofte heeft aangenomen, wordt bovendien veroordeeld tot een geldboete van vijftig [euro] tot drieduizend [euro].) <W 10-10-1967, art. 136> <W 2000-06-26/42, art. 2,  Inwerkingtreding :  01-01-2002>   Dezelfde straf wordt toegepast op de verleider, onverminderd de andere straffen

FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren
(Enkel op afspraak) - T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2018 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - Webdesign www.net-engineering.be

 

[Homepagina] [Bedrijven-Industrie] [Onderzoek naar bedrijfsdiefstal - Bedrijfsfraude] [Ontslag om dringende reden] [Detective - Opsporing van namaak] [Pre-employment screening] [Mystery Shopping] [Tijdsbesteding werknemers - vertegenwoordigers] [Alcohol en drugmisbruik] [Frauduleus ziekteverzuim | Absenteïsme] [Opsporen van wanbetalers - Incasso] [Verzekeringsfraude] [Bedrijfsspionage] [Openbare besturen] [Particulieren] [Stalking / Belaging]

Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics
ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

Vergunning FOD Min.van Bin.Zaken 14.1801.10 - GCFE Forensisch Onderzoek

FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT
Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

Professionele recherche op maat van de klant en aangepast aan het beoogde doel

Heldere wettelijke contractuele voorwaarden en transparate prijsafspraken

Maximale Integriteit, beroepsdeontologie en discretie volgens de privé-detectivewet.

Volledig werkend binnen het wettelijk kader en het vergunningstelsel FOD Bin. Zaken

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren
(Enkel op afspraak) - T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2013-2014-2015 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - Webdesign www.net-engineering.be

KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken