Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics  ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken

Particulieren

Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

+32 (0)9 298 02 56

Vergunning FOD Ministerie van Binnenlandse zaken 14.1801.10 - GCFE-gecertificeerd Digitaal Forensisch Onderzoek

Stalking - Belaging
Bedreiging - Afpersing

Soorten stalking of belaging

 

Ongewenste communicatie en/of geschenken:

De dader stalkt het slachtoffer gebruik makend van allerlei communicatiemiddelen zoals ongewenste telefoonoproepen, sms’jes, E-mails en briefjes.

Een stalker kan zijn slachtoffer ook overladen met geschenken om het slachtoffer te verrassen en zijn of haar liefde te tonen.

 

Ongewenste fysieke opdringerigheid en binnendringing in de privésfeer van het slachtoffer:

De stalker doet er alles aan om in de nabijheid van het slachtoffer te vertoeven. Hij gaat zijn slachtoffer opwachten en achtervolgen. In extremis gaat de stalker zijn slachtoffer aanranden of mishandelen.

 

Ongewenste tussenkomst of bestelling van diensten en levering van goederen

De stalker bestelt of annuleert diensten ten aanzien van het slachtoffer of de stalker bestelt in naam van het slachtoffer op internet allerlei zaken. Soms maakt hij valse profielen aan op de sociale media.

Een bijzondere categorie slachtoffers zijn “publieke figuren” (B.V.’s).zoals acteurs,

mediafiguren, zangers. Hoe groter de bekendheid, hoe groter het risico om belaagd te worden door meerdere personen. Helaas werkt de media deze vorm van belaging soms in de hand door gegevens uit het privéleven openbaar te maken. Daders leiden aan werkelijkheidsvervaging waardoor ze niet meer het onderscheid kunnen maken tussen fantasie en werkelijkheid. Deze obsessionele ziekelijke aanbidding valt soms onder de noemer erotomanie.

Definitie en basiskenmerk stalking

 

Stalking of belaging is het opzettelijk en herhaaldelijk lastigvallen en achtervolgen van een persoon zodat deze vreest voor zijn of haar veiligheid. Het basiskenmerk van stalking is proberen op allerlei manieren controle en macht uit te oefenen op een slachtoffer.

 

Sinds 1998 is stalking strafbaar. In het strafwetboek wordt de term belaging gebruikt. Het gebruiken van een elektronisch communicatienetwerk- of dienst (o.a. telefoon, email) om overlast te veroorzaken is eveneens strafbaar (Wet op de elektronische communicatie van 13 juni 2005, art. 145, §3, 2°).

 

Belangrijk om weten is dat belaging of stalking een klachtmisdrijf is. Dit betekent dat er formeel klacht moet ingediend worden door het slachtoffer zelf vooraleer politie en justitie stappen kunnen ondernemen.

 

Doorsnee genomen zijn er meer vrouwen het slachtoffer dan mannen en de oorzaak is vaak een afgebroken relatie in de privé sfeer. Een stalker stopt ook zelden vanzelf, omdat de dader dit stalken vanuit een innerlijke drive niet altijd als “crimineel” ervaart en de dader er van uitgaat dat het slachtoffer eigenlijk nog wel van hem houdt. De stalker kan de stukgelopen relatie gewoon niet aanvaarden. Stalking leidt vaak tot vandalisme, laster, smaad, mishandeling of bedreiging.

Een tweede veel voorkomende stalking is de belaging van bekende personen door “fans” zonder realiteitszin.

 

De gevolgen van stalking voor het slachtoffer kunnen fysiek, materieel/financieel, sociaal of psychisch zijn.

Professionele recherche op maat van de klant en aangepast aan het beoogde doel

Heldere contractuele voorwaarden en transparate prijsafspraken

Maximale Integriteit, beroepsdeontologie en discretie volgens de privé-detectivewet.

Volledig werkend binnen het wettelijk kader en het vergunningstelsel FOD Bin. Zaken

Wat kan een privédetective voor U betekenen in geval van stalking?

Een privédetective kan een stalker identificeren en de feiten in kaart brengen. Indien voldoende bewijslast is verzameld, kunnen we U begeleiden bij de nodige juridische stappen tegen de stalker. Hoe meer effectief bewijs, hoe efficiënter de politie kan optreden. Onderhandelen met een stalker is meestal zinloos. Ze zijn steeds op zoek naar een reactie. Zelfs een negatieve reactie zal hun “drang” meer voeden dan helemaal geen reactie.

 

Privédetective-kantoor K.M.P. & Partners staat met zijn medewerkers dag en nacht voor u klaar, mocht dit nodig zijn

 

Een privédetective zal omwille van zijn meldingsplicht, vermeld in de detectivewet bij vaststelling van het wanbedrijf belaging, hiervan steeds melding maken bij de Procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement waar de feiten worden gepleegd.

 

Als vergunde privédetectives zijn we er van bewust dat het niet ondenkbaar is dat een stalker een privédetective gaat inschakelen om meer gegevens te bekomen betreffende zijn slachtoffer. Bij een intakegesprek wordt er steeds aandacht besteed aan de werkelijke redenen waarom een persoon een onderzoek wil doen naar een andere persoon. Als we enig vermoeden hebben dat onze onderzoeksdaden zouden kunnen worden misbruikt, dan behouden we ons het recht om zonder opgave van reden bepaalde onderzoeken niet aan te nemen.

 

Welke technieken gebruiken stalkers?

Wetgeving - Artikel 442 bis Strafwetboek - Belaging

 

Art. 442bis.(ingevoegd bij <W 1998-10-30/34, art. 2, Inwerkingtreding :  27-12-1998>)

Hij die een persoon heeft belaagd terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou verstoren, wordt gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot driehonderd [euro] of met een van die straffen alleen.

[1 Ingeval de feiten bedoeld in het eerste lid worden gepleegd ten nadele van een persoon van wie de kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, duidelijk was of de dader bekend was, wordt de minimumstraf voorzien in het eerste lid verdubbeld.]1

Tegen het in dit artikel bedoelde misdrijf kan alleen vervolging worden ingesteld op een klacht van de persoon die beweert te worden belaagd [1 of, wanneer het gaat om een persoon bedoeld in het tweede lid, van de instellingen van openbaar nut of de verenigingen bedoeld in artikel 43 van de wet van 26 november 2011 tot wijziging van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden]1. <W 2000-06-26/42, art. 2,  Inwerkingtreding :  01-01-2002>

 • Achtervolgen van hun slachtoffer
 • Bespieden van hun slachtoffer
 • Constant informatie inwinnen over hun slachtoffer
 • Het plegen van ontelbare telefoontjes naar hun slachtoffer
 • Belasteren van het slachtoffer, bij familie, bij buren, op het werk.
 • Verspreiden van pertinente leugens over het slachtoffer bij derden
 • De woning van het slachtoffer onder handen nemen. (uitwerpselen, plassen in het portaal, graffiti, eieren, …)
 • De wagen van het slachtoffer onder handen nemen (platte banden, krassen, spiegels en/of ruitenwissers verwijderen en diens meer)
 • Valse huwelijksaankondigingen toesturen aan bekenden van het slachtoffer
 • Vals overlijdensbericht in de krant laten plaatsen
 • Valse bestellingen plaatsen op naam van het slachtoffer
 • Grafkransen met betrekking tot het slachtoffer en/of een reeds overleden familielid van het slachtoffer laten bezorgen
 • Indienen van valse aanklachten bij diverse diensten (belastingen, sociale dienst, …)
 • Deurwaarders langs het slachtoffer sturen, die onheilspellende post moeten bezorgen
 • Bij scheidingen, waar kinderen zijn, maakt de stalker vaak misbruik van zijn ouderlijke rechten, door bijvoorbeeld het hoederecht te misbruiken en/of onterechte betwistingen over dit hoederecht te beginnen, dit met als voornaamste doel het slachtoffer te belagen.
 • Lichamelijke, seksuele en/of geestelijke mishandeling  van het slachtoffer

Het beroep van privé-detective wordt geregeld door de wet van 19 juli 1991. Deze wet bepaalt welke onderzoeksdaden een privé-detective mag uitvoeren en welke niet. Bovendien bepaalt Artikel 8 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens dat één ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Eén inmenging in het privéleven door een privé-detective is enkel toegelaten als het legaliteitsbeginsel, het finaliteitsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel in acht worden genomen. Ook zullen rechtbanken bewijs dat door privédetectives wordt aangebracht enkel overwegen en/of aanvaarden indien dit bewijs rechtsgeldig werd verkregen. We kunnen U hierbij deskundig adviseren.

FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren (Enkel op afspraak)
T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2013-2014-2015 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - Webdesign www.net-engineering.be

www.forensicron.be - www.security-tools.be - www.techno-preventie.bewww.kluizensite.be - www.veiligheidscilinders.be  - www.wurster.be

 

[Homepagina] [Bedrijven-Industrie] [Onderzoek naar bedrijfsdiefstal - Bedrijfsfraude] [Ontslag om dringende reden] [Detective - Opsporing van namaak] [Pre-employment screening] [Mystery Shopping] [Tijdsbesteding werknemers - vertegenwoordigers] [Alcohol en drugmisbruik]  [Frauduleus ziekteverzuim | Absenteïsme] [Opsporen van wanbetalers - Incasso] [Verzekeringsfraude] [Bedrijfsspionage] [Openbare besturen] [Particulieren] [Stalking / Belaging] [Erotomanie] [Digital Forensics]

Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics
ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

Vergunning FOD Min.van Bin.Zaken 14.1801.10 - GCFE Forensisch Onderzoek

FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT
Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken

Professionele recherche op maat van de klant en aangepast aan het beoogde doel

Heldere wettelijke contractuele voorwaarden en transparate prijsafspraken

Maximale Integriteit, beroepsdeontologie en discretie volgens de privé-detectivewet.

Volledig werkend binnen het wettelijk kader en het vergunningstelsel FOD Bin. Zaken

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren
(Enkel op afspraak) - T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2013-2014-2015 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - SiteMap - Webdesign www.net-engineering.be