Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics  ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken

Particulieren

Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

+32 (0)9 298 02 56

Vergunning FOD Ministerie van Binnenlandse zaken 14.1801.10 - GCFE-gecertificeerd Digitaal Forensisch Onderzoek

Stalking - Belaging
Erotomanie

Erotomanie - Liefdeswaan leidend tot stalking

 

Een erotomaan is een fan die volledig geobsedeerd is geraakt door een beroemdheid . Die beroemdheid hoeft geen “hollywood”-ster te zijn, maar dat kan ook iemand zijn die lokaal enige opvallende bekendheid heeft. Deze belager is er rotsvast van overtuigd dat hun slachtoffer heel graag een liefdesrelatie met hen wil beginnen. Als een slachtoffer niet op zijn of haar avances ingaat, groeit hun overtuiging vaak door het  idee  dat het slachtoffer wel verliefd is op hen maar dat niet durft te uiten. Gek genoeg een motivatie om nog meer te stalken. Elk onschuldig signaal, uitspraak of handeling van het slachtoffer,  wordt geïnterpreteerd als een verborgen romantische boodschap.

 

Erotomanen zijn zeer onvoorspelbaar. Het slachtoffer of personen in de omgeving van het slachtoffer lopen een verhoogd risico op lichamelijk geweld. Erotomanie of liefdeswaan is immers een psychotische toestand. Een persoon die een psychose doormaakt, verliest het contact met de werkelijkheid, hoe evident die voor een buitenstaander ook is. Agressie kan zich oog richten op bijvoorbeeld de partner van het slachtoffer of de kinderen van het slachtoffer, omdat de erotomaan er van uitgaat dat die de blokkerende factor zijn.

 

Er zijn meer vrouwelijke dan mannelijke erotomanen.

 

Jammer genoeg wordt dit soort van belaging zelden opgelost door gewoon te praten.

 

Deze psychotische aandoening wordt ook wel het syndroom van De Clérambault genoemd, naar zijn ontdekker, de Franse psychiater Gaëtan Gatian de Clérambault (1872-1934).

Professionele recherche op maat van de klant en aangepast aan het beoogde doel

Heldere contractuele voorwaarden en transparate prijsafspraken

Maximale Integriteit, beroepsdeontologie en discretie volgens de privé-detectivewet.

Volledig werkend binnen het wettelijk kader en het vergunningstelsel FOD Bin. Zaken

Wetgeving - Artikel 442 bis Strafwetboek - Belaging

 

Art. 442bis.(ingevoegd bij <W 1998-10-30/34, art. 2, Inwerkingtreding :  27-12-1998>)

Hij die een persoon heeft belaagd terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou verstoren, wordt gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot driehonderd [euro] of met een van die straffen alleen.

[1 Ingeval de feiten bedoeld in het eerste lid worden gepleegd ten nadele van een persoon van wie de kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, duidelijk was of de dader bekend was, wordt de minimumstraf voorzien in het eerste lid verdubbeld.]1

Tegen het in dit artikel bedoelde misdrijf kan alleen vervolging worden ingesteld op een klacht van de persoon die beweert te worden belaagd [1 of, wanneer het gaat om een persoon bedoeld in het tweede lid, van de instellingen van openbaar nut of de verenigingen bedoeld in artikel 43 van de wet van 26 november 2011 tot wijziging van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden]1. <W 2000-06-26/42, art. 2,  Inwerkingtreding :  01-01-2002>

Wat kan een privédetective voor U betekenen in geval van stalking?

Een privédetective kan een stalker identificeren en de feiten in kaart brengen. Indien voldoende bewijslast is verzameld, kunnen we U begeleiden bij de nodige juridische stappen tegen de stalker. Hoe meer effectief bewijs, hoe efficiënter de politie kan optreden. Onderhandelen met een stalker is meestal zinloos. Ze zijn steeds op zoek naar een reactie. Zelfs een negatieve reactie zal hun “drang” meer voeden dan helemaal geen reactie.

 

Privédetective-kantoor K.M.P. & Partners staat met zijn medewerkers dag en nacht voor u klaar, mocht dit nodig zijn

 

Een privédetective zal omwille van zijn meldingsplicht, vermeld in de detectivewet bij vaststelling van het wanbedrijf belaging, hiervan steeds melding maken bij de Procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement waar de feiten worden gepleegd.

 

Als vergunde privédetectives zijn we er van bewust dat het niet ondenkbaar is dat een stalker een privédetective gaat inschakelen om meer gegevens te bekomen betreffende zijn slachtoffer. Bij een intakegesprek wordt er steeds aandacht besteed aan de werkelijke redenen waarom een persoon een onderzoek wil doen naar een andere persoon. Als we enig vermoeden hebben dat onze onderzoeksdaden zouden kunnen worden misbruikt, dan behouden we ons het recht om zonder opgave van reden bepaalde onderzoeken niet aan te nemen.

 

Het beroep van privédetective wordt geregeld door de wet van 19 juli 1991. Deze wet bepaalt welke onderzoeksdaden een privé-detective mag uitvoeren en welke niet. Bovendien bepaalt Artikel 8 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens dat één ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Eén inmenging in het privéleven door een privé-detective is enkel toegelaten als het legaliteitsbeginsel, het finaliteitsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel in acht worden genomen. Ook zullen rechtbanken bewijs dat door privédetectives wordt aangebracht enkel overwegen en/of aanvaarden indien dit bewijs rechtsgeldig werd verkregen. We kunnen U hierbij deskundig adviseren.

FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren (Enkel op afspraak)
T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2013-2014-2015 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - Webdesign www.net-engineering.be

www.forensicron.be - www.security-tools.be - www.techno-preventie.bewww.kluizensite.be - www.veiligheidscilinders.be  - www.wurster.be

 

[Homepagina] [Bedrijven-Industrie] [Onderzoek naar bedrijfsdiefstal - Bedrijfsfraude] [Ontslag om dringende reden] [Detective - Opsporing van namaak] [Pre-employment screening] [Mystery Shopping] [Tijdsbesteding werknemers - vertegenwoordigers] [Alcohol en drugmisbruik]  [Frauduleus ziekteverzuim | Absenteïsme] [Opsporen van wanbetalers - Incasso] [Verzekeringsfraude] [Bedrijfsspionage] [Openbare besturen] [Particulieren] [Stalking / Belaging] [Erotomanie] [Digital Forensics]

Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics
ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

Vergunning FOD Min.van Bin.Zaken 14.1801.10 - GCFE Forensisch Onderzoek

FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT
Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken

Professionele recherche op maat van de klant en aangepast aan het beoogde doel

Heldere wettelijke contractuele voorwaarden en transparate prijsafspraken

Maximale Integriteit, beroepsdeontologie en discretie volgens de privé-detectivewet.

Volledig werkend binnen het wettelijk kader en het vergunningstelsel FOD Bin. Zaken

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren
(Enkel op afspraak) - T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2013-2014-2015 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - SiteMap - Webdesign www.net-engineering.be