Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics  ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken

Particulieren

Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

+32 (0)9 298 02 56

Vergunning FOD Ministerie van Binnenlandse zaken 14.1801.10 - GCFE gecertificeerd Digitaal Forensisch Onderzoek

Bedrijfsrecherche
Bewijslast bij ontslag om dringende reden

Bewijslast bij ontslag om dringende redenen

Het gebruik van privédetectives op de werkvloer

 

Naar aanleiding van vragen in de Kamer verschenen er in de pers wat artikels over het stijgend gebruik van privédetectives op de werkvloer. Deze persartikels suggereerden dat werkgevers massaal opdrachten zouden geven aan privédetectives om het privéleven van hun werknemers uit te pluizen om mogelijks iets "bezwarend" te vinden. Dit bezwarend materiaal zou dan gebruikt worden om in economisch moeilijke tijden werknemers te ontslaan om dringende reden.  

Bij een ontslag om dringende reden moet de werkgever dit ontslag kunnen staven met harde bewijzen.

Aanleiding van de vragen in de Kamer, was een Email van één of ander privédetectivekantoor dat aan werkgevers een suggestieve mail gestuurd had. Er is geen enkel geval gekend waar een werkgever hier op in is gegaan, maar toch kreeg deze Email heel wat politieke en persaandacht. (Met enig voordeel dat de sterk verouderde privédetectivewet van 1991 nu misschien eindelijk wordt gemoderniseerd.) 

Nochtans kunnen we uit de praktijk stellen dat er geen onderzoeksdaden lukraak gedaan worden om "bezwarend" materiaal te vinden. Los van het feit dat dergelijke onderzoeken niet aan het proportionaliteitsbeginsel zouden voldoen en door ons zouden geweigerd worden, zijn ze ook in de praktijk niet uitvoerbaar. Zelfs de beste detective of groep van privédetectives kan een persoon in de praktijk maar een beperkte tijd schaduwen. Bovendien heeft een privédetective geen resultaatsverbintenis met zijn opdrachtgever.

Het is onze ervaring dat ondernemingen enkel zeer overwogen gebruik maken van private recherche in dossiers "ontslag om dringende reden", vaak in samenspraak met hun raadsman of juridische afdeling van een sociaal secretariaat. Enkel wanneer er zeer ernstige aanwijzingen zijn dat een werknemer fraude, diefstal, valsheid in geschriften of bedrijfsspionage pleegt, dan wordt er over gegaan tot een onderzoek. Dat onderzoek wordt dan vaak in de tijd beperkt omwille van het kostenplaatje. Opdrachten met een karakter "zoek maar zo lang tot u iets vindt", komen niet voor en zouden bovendien geweigerd worden.  

De onderzoeken die we als wettelijk vergund privédetective uitvoeren, zijn uiteraard "à charge" en "à decharge". De vergoeding van de privédetective is onafhankelijk van het resultaat.

Het is ook onze ervaring dat personeelsverantwoordelijken van ondernemingen zeer voorzichtig zijn in dossiers "ontslag om dringende reden". Deze voorzichtigheid is terecht, omdat de wetgever voorzien heeft dat de partij die de dringende reden inroept (de werkgever), hiervan het bewijs moet leveren. Een ontslagen werknemer heeft altijd het recht om de ingeroepen dringende reden aan te vechten voor de arbeidsrechtbank. De rechter zal uiteraard de bewijsstukken grondig bekijken en evalueren.

De waarheid gebiedt ook te vermelden dat de bovengenoemde voorzichtigheid van de werkgever zich vaak uit in het resultaat. We merken in de praktijk dat wanneer een werkgever uiteindelijk de toch soms moeilijke stap zet naar private recherche, het resultaat van het onderzoek en de onderzoeksdaden bijna steeds het sterke vermoeden van de werkgever bevestigen. 

Interessant is ook om te melden dat de druk in een onderneming op de directie om "eindelijk" eens iets aan een bepaalde wantoestand te doen, vaak komt van op de werkvloer zelf. Heel veel werknemers hebben naast terechte collegialiteit ook een groot rechtsvaardigheidsgevoel. Werknemers zijn vaak heel erg tevreden als een spreekwoordelijke "rotte appel" uit een team wordt verwijderd omdat dit de werksfeer in de onderneming enkel verbetert. 

Het verslag opgemaakt door een vergunde privédetective en de verzamelde bewijsstukken die bij dit verslag worden toegevoegd, kunnen door een rechtbank aanvaard worden op voorwaarde dat alle regels uit de privédetectivewet en de wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in acht zijn genomen.

Professionele recherche op maat van de klant en aangepast aan het beoogde doel

Heldere contractuele voorwaarden en transparate prijsafspraken

Maximale Integriteit, beroepsdeontologie en discretie volgens de privé-detectivewet.

Volledig werkend binnen het wettelijk kader en het vergunningstelsel FOD Bin. Zaken

Computers zijn al enkele jaren één van de meest belangrijke middelen op een werkvloer. Het is bijgevolg een evidentie dat bedrijfsfraude

of bedrijfsspionage vaak kan vastgesteld worden via de bedrijfscomputer of het bedrijfsnetwerk.

 

Laat als bedrijf het onderzoek naar zwaarwichtige feiten niet uitvoeren door uw eigen IT-afdeling, hoe goed deze mensen ook zijn in hun vak.

Er zijn heel wat firma's die "Forensisch digitaal fraude-onderzoek" aanbieden, maar het Arbeidshof oordeelde recentelijk dat een dergelijk uitgevoerd onderzoek zonder enige twijfel binnen het toepassingsgebied van de wet van 19 juli 1991 met betrekking tot het beroep van privé detective ressorteert.

 

Neem als bedrijf geen risico en doe steeds beroep doet op een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken vergunde privédetective.


Zonder deze vergunning kan de rechtbank het verzamelde bewijsmateriaal afwijzen en de dringende reden niet weerhouden. Uw raadsman kan U zeker hierover informeren.

Het beroep van privé-detective wordt geregeld door de wet van 19 juli 1991. Deze wet bepaalt welke onderzoeksdaden een privé-detective mag uitvoeren en welke niet. Bovendien bepaalt Artikel 8 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens dat één ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Een inmenging in het privéleven door een privé-detective is enkel toegelaten als het legaliteitsbeginsel, het finaliteitsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel in acht worden genomen. Ook zullen rechtbanken bewijs dat door privédetectives wordt aangebracht enkel overwegen en/of aanvaarden indien dit bewijs rechtsgeldig werd verkregen. We kunnen U hierbij deskundig adviseren.

FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren
(Enkel op afspraak) - T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2018 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - Webdesign www.net-engineering.be

 

[Homepagina] [Bedrijven-Industrie] [Onderzoek naar bedrijfsdiefstal - Bedrijfsfraude] [Ontslag om dringende reden] [Detective - Opsporing van namaak] [Pre-employment screening] [Mystery Shopping] [Tijdsbesteding werknemers - vertegenwoordigers] [Alcohol en drugmisbruik] [Frauduleus ziekteverzuim | Absenteïsme] [Opsporen van wanbetalers - Incasso] [Verzekeringsfraude] [Bedrijfsspionage] [Openbare besturen] [Particulieren] [Stalking / Belaging]

Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics
ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

Vergunning FOD Min.van Bin.Zaken 14.1801.10 - GCFE Forensisch Onderzoek

FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT
Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

Professionele recherche op maat van de klant en aangepast aan het beoogde doel

Heldere wettelijke contractuele voorwaarden en transparate prijsafspraken

Maximale Integriteit, beroepsdeontologie en discretie volgens de privé-detectivewet.

Volledig werkend binnen het wettelijk kader en het vergunningstelsel FOD Bin. Zaken

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren
(Enkel op afspraak) - T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2013-2014-2015 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - Webdesign www.net-engineering.be

KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken