Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics  ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken

Particulieren

Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

+32 (0)9 298 02 56

Vergunning FOD Ministerie van Binnenlandse zaken 14.1801.10 - GCFE gecertificeerd Digitaal Forensisch Onderzoek

Bedrijfsrecherche
Onderzoeken naar bedrijfsfraude en bedrijfsdiefstallen

Bedrijfsdiefstallen - Bedrijfsinbraken - Bedrijfsfraude

 

Alle bedrijven of elke ondernemer kan dagelijks worden geconfronteerd met (interne) diefstallen of gelijkaardige vormen van criminaliteit.

 

Meest voorkomend zijn inbraken, diefstallen door klanten of personen eigen aan de onderneming, vandalisme, interne fraude en oplichting. En stap verder zijn overvallen, afpersing en/of bedreiging en gerichte industriële spionage.

Professionele recherche op maat van de klant en aangepast aan het beoogde doel

Heldere contractuele voorwaarden en transparate prijsafspraken

Maximale Integriteit, beroepsdeontologie en discretie volgens de privé-detectivewet.

Volledig werkend binnen het wettelijk kader en het vergunningstelsel FOD Bin. Zaken

Wat is bedrijfsfraude?

Elke onderneming is gebaat bij een actieve aanpak om fraude binnen het bedrijf te voorkomen. Dit beleid begint al bij sollicitatiegesprekken. Een actief en transparant fraudebeleid draagt bij tot een positieve arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer en tussen de werknemers zelf. Niemand werkt graag met een collega die steelt of fraudeert.

 

KMP & Partners onderzoekt discreet, maar doortastend elke vorm van bedrijfsdiefstallen of interne- of externe bedrijfsfraude.binnen de geldende wetgeving.

 

 

Bedrijfsfraude

Doorsnee genomen is bedrijfsfraude in te delen in volgende categorieën:

 

Externe fraude:

de fraudeur is geen medewerker van de onderneming zelf, maar een vreemde aan de onderneming. Dit kan zijn een leverancier, een klant,   een ex-werknemer of een oplichter die voor deze feiten nog nooit in aanraking is geweest met de onderneming, .

 

Interne fraude:

de fraudeur is een medewerker van de onderneming. in loondienst of extern als consulent of zelfstandig medewerker. Doorgaans spreekt men dan over werknemersfraude.

 

Relationele fraude:

een personeelslid organiseert een fraude met één of  meerdere medeplichtigen die geen deel uitmaken van de onderneming.

 

Een speciale categorie is de managementfraude. De specifieke verantwoordelijkheden en privileges van deze beroepscategorie maakt vaak dat ze interne en externe controlemaatregelen makkelijk kunnen ontlopen.


Bewijslast ontslag om dringende redenen

 

Op het moment dat een bedrijf of een bedrijfsleider geconfronteerd wordt met interne bedrijfsdiefstallen of fraude, zijn er 2 prioriteiten:

 

1. Het zo snel mogelijk verwijderen van het stelende of frauderende personeelslid door een ontslagprocedure.

 

Fraude en diefstal zijn zo ernstig dat ze elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maken (artikel 35 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten). Deze feiten rechtvaardigen dat de werkgever overgaat tot het ontslag om dringende reden, waarbij door de ontslag gevende partij noch een opzeggingsvergoeding wordt betaald, noch een opzeggingstermijn wordt betekend. De werkgever die de dringende reden inroept, moet hiervan het bewijs leveren. Meer informatie hierover kan U vinden op de [Bewijslast ontslag om dringende reden]-pagina.

 

2. De recuperatie van gestolen goederen of informatie om de schade voor het bedrijf te beperken.

 

 

Bedrijfsfraude is het opzettelijk misleiden door personen binnen of buiten een onderneming in het kader van de activiteit van deze onderneming om via een onrechtmatige of onwettige daad, voordeel te behalen ten nadelen van deze onderneming.

 

Bedrijfsfraude is een delicaat onderwerp omdat het de vertrouwensband tussen de werkgever en de werknemer in gevaar kan brengen. Als privé-detective kantoor kunnen we bij vermoedens zeer discreet doortastend onderzoek doen.

Een bedrijfsleiding is doorgaans bij vermoedens van bedrijfsfraude of bedrijfsdiefstallen zeer angstig voor de gevolgen, steekt vaak zelfs initieel de ‘kop’ in het zand, maar is na afloop van een onderzoek en nadat de nodige maatregelen zijn getroffen, zeer tevreden dat ze de stap gezet hebben.

Elk goed geaard persoon heeft immers een rechtvaardigheidsgevoel.

 

De fraudedriehoek

Bij werknemersfraude komen steeds dezelfde 3 elementen voor. Ze worden voorgesteld in de volgende fraudedriehoek.

Pressure:

een dader van bedrijfsfraude staat onder “druk”(motivatie) Meestal is de druk of motivatie van financiële aard, maar soms ook vanuit ergernis of persoonlijke frustraties

 

Opportunity:

een dader moet de gelegenheid om fraude te kunnen plegen. Een laks veiligheidsbeleid, geen screening bij aanwervingen, te weinig strikte gedragsregels en weinig of geen interne of externe controle draagt daar zeker toe bij.

 

Rationalization:

daders van bedrijfsfraude gaan hun daden “minimaliseren” of zelfs “rationaliseren”. Veel gehoorde argumenten zijn: “de zaakvoerder is toch rijk”, “iedereen steelt wel iets” of “ik zie het als een extraatje voor mijn prestaties die eigenlijk niet gewaardeerd worden”.

Het beroep van privé-detective wordt geregeld door de wet van 19 juli 1991. Deze wet bepaalt welke onderzoeksdaden een privé-detective mag uitvoeren en welke niet. Bovendien bepaalt Artikel 8 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens dat één ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Een inmenging in het privéleven door een privé-detective is enkel toegelaten als het legaliteitsbeginsel, het finaliteitsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel in acht worden genomen. Ook zullen rechtbanken bewijs dat door privédetectives wordt aangebracht enkel overwegen en/of aanvaarden indien dit bewijs rechtsgeldig werd verkregen. We kunnen U hierbij deskundig adviseren.

FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren
(Enkel op afspraak) - T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2018 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - Webdesign www.net-engineering.be

 

[Homepagina] [Bedrijven-Industrie] [Onderzoek naar bedrijfsdiefstal - Bedrijfsfraude] [Ontslag om dringende reden] [Detective - Opsporing van namaak] [Pre-employment screening] [Mystery Shopping] [Tijdsbesteding werknemers - vertegenwoordigers] [Alcohol en drugmisbruik] [Frauduleus ziekteverzuim | Absenteïsme] [Opsporen van wanbetalers - Incasso] [Verzekeringsfraude] [Bedrijfsspionage] [Openbare besturen] [Particulieren] [Stalking / Belaging]

Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics
ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

Vergunning FOD Min.van Bin.Zaken 14.1801.10 - GCFE Forensisch Onderzoek

FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT
Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

Professionele recherche op maat van de klant en aangepast aan het beoogde doel

Heldere wettelijke contractuele voorwaarden en transparate prijsafspraken

Maximale Integriteit, beroepsdeontologie en discretie volgens de privé-detectivewet.

Volledig werkend binnen het wettelijk kader en het vergunningstelsel FOD Bin. Zaken

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren
(Enkel op afspraak) - T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2013-2014-2015 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - Webdesign www.net-engineering.be

KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken