Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics  ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken

Particulieren

Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

+32 (0)9 298 02 56

Vergunning FOD Ministerie van Binnenlandse zaken 14.1801.10 - GCFE-gecertificeerd Digitaal Forensisch Onderzoek

Tijdsbesteding personeel en vertegenwoordigers Onderzoek naar bedrijfsdiefstal en bedrijfsfraude Digital Forensics | Opsporen computerfraude Onderzoeken naar frauduleus ziekteverzuiim - Absenteïsme
Bedrijfsspionage | Oneerlijke concurrentie pre-employment-screening | CV-fraude Stalking | Belaging | Bedreiging | Erotomanie Emotionele fraude - Oplichting via sociale media

Disclaimer:

 

Deze website is ontwikkeld door K.M.P. & Partners, privédetective-kantoor te Lokeren (Oost-Vlaanderen)
Vergunning 14.1801.10

 

Algemeen

Deze website wordt U aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden. Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt U zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden.

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

 

U erkent dat de onderhavige gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website niet tot gevolg hebben dat enige vorm van juridisch samenwerkingsverband wordt gecreëerd tussen U en K.M.P. & partners en één van zijn privédetectives.

 

Wijzigingen

K.M.P. & Partners behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. Het is daarom als gebruiker aangewezen om bij elk bezoek aan de website deze gebruiksvoorwaarden na te lezen.

 

De draagwijdte van de in de website opgenomen informatie

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over K.M.P. & Partners en haar respectieve activiteiten. K.M.P. & Partners spant zich in om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is. Deze juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie wordt niet gegarandeerd. Niets in deze website mag worden beschouwd als zijnde een offerte om diensten aan te kopen.

 

Computervirussen

K.M.P. & Partners onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking of andere computercriminaliteit, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven.

 

Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Deze worden slechts ter informatie aan de gebruiker weergegeven. K.M.P. & Partners heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat K.M.P. & Partners instemt met de inhoud van deze websites, en impliceert de opname van deze links geen enkele samenwerking tussen K.M.P. & Partners en de exploitanten van deze websites.

Indien U een hyperlink vanop uw eigen website naar deze website wilt creëren vragen wij U eerst contact op te nemen met de webmaster via info@kmp-partners.be  en deze zal U over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk informeren.

 

Exoneratiebeding

De informatie, producten en diensten die deze website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. K.M.P. & Partners kunnen op het even welk ogenblik, wijzigingen aanbrengen aan deze website. Neem geen enkele belangrijke beslissing op basis van informatie die werd vernomen via deze website.

 

Behoudens in het geval van opzet of bedrog, kan K.M.P. & Partners in geen geval aansprakelijk worden gesteld via onrechtmatige daad, contractuele of productaansprakelijkheid, voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade ook (met inbegrip van doch niet beperkt tot verlies van winst, van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie of personeelskosten), zelfs als deze voortvloeit uit zware fout of herhaaldelijke fout, die veroorzaakt wordt door i) de website, inclusief de onbeschikbaarheid ervan of de technische werking; ii) informatie of inhoud van de website; iii) virussen, hacking-attacks en andere computermisdrijven; of iv) de inhoud en het gebruik van websites naar dewelke de hyperlinks op de website verwijzen, en dat alles zelfs als K.M.P. & Partners verwittigd werd van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

Elk gebruik van deze website is derhalve volledig op eigen risico.  Indien U niet kunt instemmen met het geheel of een deel van deze website, of als U het niet eens bent met de gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

 

Auteursrecht

De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo’s, software en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van K.M.P. & Partners. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van K.M.P & Partners.

 

Netiquette

K.M.P. & Partners onderschrijft de gedragscode, goedgekeurd door ISPA (Internet Service Providers Association). ISPA België vzw is opgericht om de belangen van de Internetproviders in België te verdedigen en het Internet in België te bevorderen. De Gedragscode is een verzameling van algemene deontologische regels en beleefdheidsregels die ontwikkeld werden door de Internetgebruikers, en is bekend onder de naam Netiquette. De gebruiker verklaart deze regels te kennen.

 

Verbintenissen van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe

i) geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden;

ii), de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen, noch de website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website;

iii) geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden;

iv) de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen;

(v) geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten.

 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De Dendermondse rechtbanken hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden.

 

FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren (Enkel op afspraak) - T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2018 Privédetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - Webdesign www.net-engineering.be - Slotenmaker Gent

Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics
ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

Vergunning FOD Min.van Bin.Zaken 14.1801.10 - GCFE Forensisch Onderzoek

Tijdsbesteding personeel en vertegenwoordigers Onderzoek naar bedrijfsdiefstal en bedrijfsfraude Digital Forensics | Opsporen computerfraude Onderzoeken naar frauduleus ziekteverzuiim - Absenteïsme
Bedrijfsspionage | Oneerlijke concurrentie pre-employment-screening | CV-fraude Stalking | Belaging | Bedreiging | Erotomanie Emotionele fraude - Oplichting via sociale media
FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Tijdsbesteding personeel en vertegenwoordigers Onderzoek naar bedrijfsdiefstal en bedrijfsfraude
Digital Forensics | Opsporen computerfraude Onderzoeken naar frauduleus ziekteverzuiim - Absenteïsme
Bedrijfsspionage | Oneerlijke concurrentie pre-employment-screening | CV-fraude
Stalking | Belaging | Bedreiging | Erotomanie Emotionele fraude - Oplichting via sociale media

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren
T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2013-2014-2015 Privédetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - Webdesign www.net-engineering.be